top of page

Bir Yaratıcılık Sıçraması

dtTop_a.jpg

YARATICI DÜŞÜNCE

İnovasyon ve yaratıcılık, sadece günümüzün değil, geleceğin de temel taşlarıdır. Design Thinking, Leonardo da Vinci'den Steve Jobs'a uzanan vizyoner zihinlerin multidisipliner yaklaşımlarını günümüze taşıyarak, analitik düşünce ile yaratıcılığı harmanlar.


Eğitimlerimizde, bu dehaların düşünce yapılarını keşfederken, yaratıcılık ve inovasyonun sınırlarını zorlayacaksınız

Bu program ile, daha yenilikçi bir şirket yaratabilir, inovasyon çalışmarınızı güçlendirebilir, önemli rekabet avantajları kazanabilirsiniz.

Hedefimiz;
yaratıcı bakışınızı,
çözüm gücünüzü
öne çıkartmak,
etki alanınızı genişletmek.

UYGULAMA VE EĞİTİMLER

YARATICI DÜŞÜNCE programını yeni dünyanın karmaşık iş problemleriye boğuşan profesyonelleri için hazırladık.
Amacımız yaratıcı zihinleri daha güçlü kılmak.

DESIGN THINKING eğitimi geleneksel düşünce kalıplarının ötesine geçmeyi, yaratıcılığınızı keşfetmeyi öğretir. Yaratıcı Düşünme ile tanışmanızı sağlar.

DESIGN SPRINT eğitimi, yenilikçi fikirleri gerçek projelerde uygulamayı öğretir. Metod konusunda uzmanlaşmanızı sağlar.

FASİLİTASYON eğitimi size ekipleri ve toplantıları etkili bir şekilde yönetmeyi öğretir. bu süreçte kullanılacak çeşitli araçlar ve tekniklerle tanışmanızı sağlar.

Eğitimleri tek tek veya şirketinizdeki gerçek vakalar üzerinden mentorlukla bezenmiş karma bir programla alabilirsiniz.

TASARIMCI DÜŞÜNCE

DT101

1+1 Gün

TASARIM MARATONU

DT102

1+1 Gün

TOPLANTI YÖNETİMİ

DT103

1+1 Gün

KARMA PROGRAM

DESIGN SPRINT

YARATICI DÜŞÜNCE

DESIGN THINKING

DT101

TASARIMCI DÜŞÜNCE

Yenilikçi Çözümler Nasıl Doğar?

DT101 Tasarımcı Düşünce eğitimi, yaratıcılığı harekete geçirerek kurumların inovasyon alanındaki rekabet avantajını güçlendirir.
Katılımcılar, bu süreçte kişisel ve profesyonel anlamda yeni bir Düşünme Sistematiği ile tanışırlar.

Yenilikçi Zihinlerin Dansı

Yaratıcı düşünme becerilerinizi geliştirerek yenilikçi çözümler üretmeyi öğrenin.
Problemleri farklı bir bakış açısıyla ele almayı ve çözmeyi deneyimleyin.
Empati, prototip ve test etme gibi temel prensiplerle inovatif bir bakış açısı kazanın.

KAVRAMLAR

İş Dünyasında Yenilikçi Bakış
Zihin ve Yaratıcı Düşünce
Design Thinking'in Temelleri
Yaratıcı Düşüncede Temel Prensipler
Yeni Bir Ben

Yaratıcı Düşünmek İsteyenler İçin ...

Creativity and Innovation (Yaratıcılık ve İnovasyon): Karmaşık problemleri çözmek ve yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmek için yaratıcı düşünme ve inovatif yaklaşımlar geliştirme.

User-Centered Design (Kullanıcı Odaklı Tasarım): Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve deneyimlerini merkeze alan bir bakış açısıyla tasarım ve geliştirme süreçlerini yönetme.

Sustainability and Social Responsibility (Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk): Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun, etik ve çevre dostu çözümler üretme.

Steve Jobs: Yalınlık ve kullanıcı odaklılık prensipleri ile estetik ve kullanışlı ürünler tasarlama yeteneği kazandırır.

Leonardo da Vinci: Gözlem ve deneyimden yola çıkarak yaratıcı ve inovatif çözümler üretme becerisi geliştirir.

Thomas Edison: Yaratıcı iterasyon ve prototipleme ile deneme-yanılma yoluyla en iyi çözümü bulma yeteneği kazandırır.

YENİ TRENDLER

TEMEL PRENSİPLER

YENİ

BİR

ŞİRKET İKLİMİ

"YENİ BİR ŞİRKET İKLİMİ" bu modülün uygulama seansı.

Bu çalışmada katılımcılar yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlayan bir şirket ortamı tasarlayacaklar.

Bu süreçte, empati kurma, problem tanımlama, fikir üretme, prototipleme ve test etme adımlarıyla ilerleyerek, kendi yenilikçi projelerini geliştirecekler.

Katılımcılar, bu deneyim sayesinde Tasarımcı Düşünce prensiplerini derinlemesine öğrenirken, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirip, gerçek hayatta uygulama fırsatı bulacaklar.

DESIGN THINKING

YARATICI DÜŞÜNCE

DESIGN SPRINT

DT102

TASARIM MARATONU

Fikirleri Aksiyona Taşımanın En Etkin Yolu

DT102 Tasarım Maratonları eğitimi, fikirlerin hızlı bir şekilde test edilip, etkili çözümlere dönüştürülmesini sağlayarak kurumların çeviklik seviyesini yükseltir.
Bireyler, hızlı prototipleme ve çözüm odaklı düşünme yeteneklerini geliştirir

Hızlı Yaratıcı Çözümler

Hızlı ve etkili bir şekilde prototipler oluşturarak fikirlerinizi test etmeyi ve geliştirmeyi öğrenin.
Design Sprints metodolojisini kullanarak ürün geliştirme sürecini hızlandırın ve riskleri minimize edin.
Ekip çalışmasını ve işbirliğini teşvik eden bir ortamda inovatif ürünler ve çözümler ortaya koyun.

KAVRAMLAR

Sprint Planlama
Çözüm Haritaları
Hızlı Prototip Oluşturma
Kullanıcı Testleri
Aksiyon Planı

İnovasyon Hedefleyenler İçin …

Rapid Prototyping (Hızlı Prototipleme): Kullanıcı geri bildirimlerini temel alan hızlı ve ucuz prototipler oluşturarak ürün geliştirme sürecini hızlandırma.

Lean Startup (Yalın Girişimcilik): Minimum Viable Product (MVP) yaklaşımıyla pazara hızlı giriş yaparak ve kullanıcı geri bildirimlerine göre ürünü geliştirerek riskleri minimize etme.

Data-Driven Decision Making (Veri Odaklı Karar Verme): Kullanıcı araştırmaları ve testleri ile elde edilen somut veriler ışığında bilinçli ve sağlam kararlar verme.

Jake Knapp: "En İyi Yol, En Basit Yoldur" felsefesi ile karmaşık problemleri basit ve zarif çözümlerle çözme becerisi kazandırır.

Zen Budizmi: Minimalizm ve sadelik prensipleri ile odaklanma ve özüne inme yeteneği geliştirir.

Steve Jobs: Kullanıcı odaklı tasarım felsefesi ile kullanıcıların ihtiyaçlarını ve duygularını ön planda tutma becerisi kazandırır.

YENİ TRENDLER

TEMEL PRENSİPLER

YENİ

BİR

ÇÖZÜM METODU

"YENİ BİR TASARIM EKİBİ" bu modülün uygulama seansı.

Bu çalışmada katılımcılar kendi şirketleri için verimli ve uyum içinde çalışabilen, bir ekip oluşturmanın prensiplerini ve özelliklerini keşfedecekler.

Ekip yapılarını ve çalışma metodolojilerini tasarlayarak, fikirlerini hızla prototiplemeyi ve test etmeyi öğrenecekler.

Bu atölye, katılımcılara etkili ekip kurma ve yönetme becerileri kazandırırken, yenilikçi fikirleri pratik çözümlere dönüştürme konusunda derinlemesine deneyim sunacak

DESIGN SPRINT

YARATICI DÜŞÜNCE

FASİLİTASYON

DT103

TOPLANTI YÖNETİMİ

Toplantılarınız Ne Kadar Verimli Geçiyor?

DT103 Fasilitasyon eğitimi, grup dinamiklerini yönlendirme ve ekip etkileşimini derinleştirme yetkinlikleri ile kurum içi çalışma efektivitesini maksimize eder.
Katılımcılar, verimli toplantı ve etkili çalıştay yönetimi konularında uzmanlık kazanır.

Çalıştayları Harekete Geçiren Sırlar

Toplantıları ve çalıştayları daha verimli ve etkili hale getirecek yöntemler ve teknikler öğrenin.
Design Thinking prensiplerini kullanarak katılımcıların aktif katılımını sağlayacak ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına imkan tanıyacak toplantılar düzenleyin.
Ekiplerinizin iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirerek daha üretken ve yüksek performanslı bir çalışma ortamı oluşturun.

KAVRAMLAR

Fasilitasyon Ve Moderasyon Yöntemleri
Problem Teşhis Araçları
Çözüm Geliştirme Araçları
Çalıştay ve Seans Tasarımında Sırlar
Gruplarla Çalışma Sanatı

Yaratıcı Toplantıları Yönetenler İçin …

Teamwork and Collaboration (Ekip Çalışması ve İşbirliği): Ekipler arası iletişimi ve etkileşimi artırarak, ortak bir hedefe ulaşmak için iş birliğini teşvik etme.

Emotional Intelligence (Duygusal Zeka): Ekip üyelerinin duygularını anlama ve yönetme becerilerini geliştirerek, daha uyumlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturma.

Inclusive Leadership (Kapsayıcı Liderlik): Farklı bakış açılarını ve fikirleri kapsayan bir liderlik anlayışı ile ekiplerin potansiyelini en üst düzeye çıkarma

Sokrates: Diyalektik metot ve sorgulama yoluyla katılımcıları aktif bir şekilde öğrenmeye teşvik etme becerisi kazandırır.

Platon: İdealar teorisi ve kavramsal düşünme ile problemlerin temeline inme ve çözümler üretme yeteneği geliştirir.

Peter Senge: Öğrenen organizasyonlar modeli ile ekip çalışmasını ve bilgi paylaşımını teşvik etme becerisi kazandırır.

YENİ TRENDLER

TEMEL PRENSİPLER

YENİ

BİR

TOPLANTI DÜZENİ

"YENİ BİR TOPLANTI DÜZENİ" bu eğitimin uygulama seansı.

Bu atölye çalışmasında şirket için "Yeni Bir Toplantı Düzeni" tasarlanacak. Katılımcılara şirket içinde kritik öneme sahip toplantıların nasıl etkin bir şekilde organize edilip yönetileceğini öğrenecekler.

Bu atölye, katılımcılara yenilikçi fasilitasyon teknikleri ve toplantı yönetimi araçlarını ve grupların yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmanın yollarını öğretecek.

FASİLİTASYON

DESIGN THINKING
FASİLTASYON
KARMA PROGRAM
Buttom.jpg

YARATICI DÜŞÜNCE

KARMA PROGRAM

Bu program, yukarıdaki 3 eğitimin, harmanlanmış halidir.
Karma Programlar şirketin fiili vakaları üzerinden örnek çözümlerle yürütülür.

Mentorluk içerir, öğrenme ile uygulama iç içe gerçekleştirilir.

1. Adım

Temel Kavramlar ve İlkeler

Kullanıcı merkezli düşünce yapısını ve yenilikçi çözümler üretme sürecini anlamaya yönelik bir giriş seansı. Katılımcılar, Design Thinking'in temel kavramlarını ve nasıl uygulanacağını öğrenirler.

4. Adım

Hızlı Prototipleme ve Kullanıcı Geri Bildirimi

Katılımcılar, fikirlerini somut prototiplere dönüştürür ve gerçek kullanıcılarla test eder. Bu süreç, çözümün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kritik öneme sahiptir.

2. Adım

Kullanıcı Gözlemi ve Röportaj

Katılımcılar, hedef kullanıcı gruplarıyla etkileşime geçerek onların ihtiyaçlarını, davranışlarını ve motivasyonlarını derinlemesine anlamaya çalışır. Bu haftanın amacı, empati kurma yeteneğini geliştirmek ve gerçek kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemektir.

5. Adım

Kapsamlı Bir Design Sprint Çalışması

Bir hafta boyunca, katılımcılar bir projeyi baştan sona Design Sprints metodolojisiyle geliştirecekler. Bu, öğrenilen tüm teknikleri uygulama ve takım olarak bir ürünü hızlı bir şekilde piyasaya sürme becerisini geliştirme fırsatı sunar.

3. Adım

Beyin Fırtınası ve Fikir Haritalama

Katılımcılar, yaratıcı düşünme teknikleri kullanarak yenilikçi çözüm önerileri üretir. Fikirlerin çeşitliliği ve yaratıcılığı teşvik edilir.

6. Adım

Fasilitasyon Becerilerini Geliştirme

Katılımcılar, grup süreçlerini etkili bir şekilde yönetme ve katılımcı katılımını teşvik etme becerilerini geliştirir. Bu, eğitim boyunca öğrenilen her şeyi pekiştiren etkileşimli bir atölye çalışmasıdır.

Yaratıcı Düşünce eğitimleri, iş dünyasındaki karmaşık sorunlara yaratıcı çözümler bulmak ve yenilikçi düşünceyi teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır.

3 Eğitimin içeriklerini de kapsayan bu program, katılımcıları Design Thinking, Design Sprints ve Toplantı Yönetimi gibi temel kavramlar aracılığıyla, eyleme yönlendirir.

Kurumsal bir projeniz üzerinden mentörlük desteği ile öğrenme ve yapma iç içe yürütülür.

bottom of page